Beställ
Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (“Kund”) och HyperMedia Sweden AB org. nr 559213-4471, Kolningsberget 41, 444 41 Stenungsund, (“WP Care”), avseende vissa programmerings & designtjänster, webbhotellstjänster, serviceavtal liksom andra tjänster som omfattas av tilläggsavtal om sådant träffats.

1. Allmänt

 1. Kund kan vara fysisk person eller juridisk person. För att ingå avtalet måste du som fysisk vara myndig och som juridisk person måste du som ingår avtalet vara behörig att för den juridiska personen ingå avtal.
 2. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av kunden till ytterligare part såvida ej avtal härom slutits mellan WP Care och kund. För domännamn och andra tjänster äger WP Care rätt att välja underleverantör och byta sådan leverantör när WP Care finner det lämpligt. WP Care äger också rätten att överlåta alla avtal på existerande samarbetspartner eller annan i de fall WP Care finner det lämpligt för att vidmakthålla en väl fungerande tjänst.
 3. WP Care levererar tjänster så snart detta är tekniskt möjligt (om beställning gjorts via hemsidan sker det normalt inom ett dygn) och produkter inom fem (5) arbetsdagar.

2. Webb-, server- och serviceavtal

 1. Vilka tjänster som ingår i abonnemanget eller serviceavtalet hos WP Care framgår av separat orderbekräftelse/faktura/tjänsteavtalet eller via abonnemangsöversikten på hemsidan https://wpcare.se.
 2. Hosting sker i antingen delad miljö, VPS (Virtuell Privat Server) eller på dedikerade servrar beroende på tjänst. Vilken typ av hosting som ingår framgår av respektive tjänst.
 3. Let's encrypt SSL-certifikat ingår i tjänsten. Övriga Certifikat beställs separat och installeras utav WP Care mot offert.
 4. Då kund önskar flytta hemsida eller annan tjänst från annat webbhotell eller annan leverantör till WP Care hjälper WP Care till med detta. Flytt kan dock aldrig garanteras och vid mer omfattande flyttar kan WP Care debitera för arbetet efter överenskommelse med kunden. I fall där WP Care misslyckas med att flytta domän eller hemsida är ansvaret för flytten kundens och WP Care kan inte hållas ansvarigt för detta.

3. Avtalstid

 1. Avtalet börjar gälla från det datum Kunden slutför beställningen i WP Cares kassa.
 2. Avtalet löper normalt årsvis och tills vidare, beroende på vilken abonnemangstid som avtalats vid ingåendet av tjänsteav
 3. Tjänsteavtalet kan sägas upp när som helst. Uppsägning medför inte rätt till återbetalning av erlagd avgift såvida ej annat avtalats särskilt.
 4. Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på allvarliga driftsstörningar för vilka WP Care eller dess underleverantör ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet, i förhållande till erlagd avgift.
 5. Kund kan när som helst säga upp sitt abonnemang och uppsägning kan ske antingen genom mail eller post. För att uppsägningen skall vara giltig skall den bekräftas av WP Care och det är därför viktigt att som Kund försäkra sig om att man erhåller sådan bekräftelse.
 6. WP Care äger rätten att säga upp avtalet om kunden har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post. Uppsägning skall anses ha skett tre (3) vardagar efter brevet lämnats till postbehandling eller två (2) vardagar efter sändande av e-post. Vid allvarligt missbruk av konto kan uppsägning ske omedelbart och en skriftlig information sänds då samtidigt som uppsägning äger rum.
 7. Vill Kunden få assistans att exportera sin databas och sina filer kan WP Care exportera allt material till en zip-fil som sedan överlämnas till kunden för en engångsavgift på 500 SEK.
 8. WP Cares paketerade tjänster innehåller en del licensierade produkter/tjänster. Dessa följer ej med vid avslut av tjänst. För att webbsidan ska fortsätta fungera på samma vis krävs det att Kunden själv betalar för dessa licenser hos tredje part eller från WP Care, och det är upp till Kunden att fullfölja detta.

4. Priser och betalningsvillkor

 1. Samtliga priser anges exklusive moms.
 2. Våra tjänster betalas med kort via Stripe eller faktureras i förskott om ej annat överenskommits. Beställda tjänster aktiveras då WP Care erhållit full betalning (observera att betalning via bankgiro tar 1-2 arbetsdagar och vid förlängning av abonnemang bör sådan betalning göras i god tid för att undvika avbrott i tjänsten).
 3. Kund som underlåter att betala kommer att avstängas från sitt abonnemang, dock ej innan betalningspåminnelse sänts via e-post. Observera att utebliven betalning medför avbrott i tjänsten (som stängs av med automatik sista dagen under avtalsperioden).
 4. Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
 5. Arbete utanför avtal debiteras löpande med 750 SEK/h så tillvida inget annat är avtalat.

5. Överlåtelse av avtal

 1. Kunden får överlåta avtalet efter WP Cares medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen.

6. Support

 1. WP Care lämnar support via e-post (support@wpcare.se) eller chatt. Normalt får man svar inom en (1) arbetsdag, men längre ärenden kan behöva ytterligare tid. Ärenden som kräver att WP Care utför arbete som överstiger 5 min klockas med en automatisk timer och faktureras löpande. Vill man ha utökad support till reducerat pris tecknas ett serviceavtal mellan WP Care och Kund, vilket ligger utanför detta avtal.

7. Immaterialrätt

 1. Kunden äger rätt till installationens källkod, förutom WP Cares paketerade tjänster. Grafisk profil och/eller design som levererats av Kunden ägs alltid av Kunden. Har WP Care tagit fram en grafisk profil och/eller design äger WP Care rätten till denna innan den till fullo betalats av Kunden.

8. WP Cares ansvar

 1. WP Care eller dess underleverantörer utövar ingen kontroll över information eller material som finns på WP Care eller underleverantörs servrar, se dock § 8.3 och 10.2. Av drifttekniska skäl förbehåller sig WP Care rätten att, i samband med undersökning av fel, driftstörning eller för att säkerställa leverans av tjänst, undersöka och ta del av all information lagrad på WP Cares system som kan vara av betydelse för en framgångsrik undersökning. WP Care är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser som ej står under WP Cares direkta kontroll.  WP Care är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på WP Care eller dess underleverantörers eller samarbetspartners datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information såvida ej annat följer av svensk lag.
 2. WP Care raderar aldrig kundens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia. Vid uppsägning av avtal raderas dock alla uppgifter på Kundens konto två veckor (14 dagar) efter uppsägningen eller efter avtalsperiodens slut.
 3. WP Care hanterar all kundinformation så som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. WP Care garanterar att ingen information som finns på kunders filareor eller e-postkonton lämnas ut till obehörig eller görs tillgänglig för obehörig, se dock § 8.1, andra stycket. WP Care kan genom beslut av behörig rättsvårdande myndighet åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot Kund kan WP Care komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till WP Care om sådana uppgifter.
 4. WP Care garanterar en tillgänglighet för tjänster ingående i respektive abonnemang på minst 99% beräknat på månadsbasis.  Ordinarie planerad service sker normalt nattetid (23.00-06.00) och är inte grund för beräkning av tillgänglighet såvida denna servicetid inte överskrider totalt 10 timmar per månad. Akuta säkerhetsuppdateringar vilka kräver omedelbar åtgärd är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet. Brottsligt angrepp på WP Care eller våra leverantörers system, resulterande i driftstörning, är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet. Överskrides garantitiden förlängs, som kompensation, pågående abonnemang med en månad utan kostnad. Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 95% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med två månader utan kostnad. Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 90% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med tre månader. Begäran om kompensation enligt denna avtalspunkt skall ha inkommit till WP Care senast två veckor (14 dagar) efter det att rätt till åberopande av avtalspunkten uppstått.

9. Kundens ansvar

 1. Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot denna. Kunden skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.
 2. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos WP Care eller dess underleverantör eller samarbetspartner.
 3. Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spam med e-post etc. Spam anses vara missbruk av kontot och kan resultera i uppsägning.
 4. Kunden ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller på annat sätt gör tillgängliga via sitt abonnemang hos WP Care.
 5. Kunden får inte sälja, hyra ut eller ge bort plats till egna Kunder inom ramen för sitt hårddiskutrymme utan tillstånd från WP Care. Detta gäller både Kunder med egen domän och Kunder under någon av WP Cares domäner. Det samma gäller övriga tjänster, inklusive e-postadresser, som tillhandahålls genom avtal med WP Care. Med egna Kunder avses alla som inte utgör medarbetare i företag, familj eller liknande. WP Care har återförsäljarkonton som lämpar sig väl för detta ändamål och dessa kräver inget särskilt tillstånd för vidareförsäljning.

10. Användarpolicy

 1. WP Care månar om sitt goda rykte och tar därmed avstånd från all oseriös användning av Internet. WP Care förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.
 2. WP Care har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme om misstanke finns att kund bryter mot abonnemangsavtalet. Bryter en användare mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan Kunden avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande, utan rätt till återbetalning av till WP Care inbetalda avgifter.
 3. Webbabonnemang/hosting innebär att Kunden ges möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via http-, https eller sftp-teknik.
 4. WP Care skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webbsidorna publiceras (undantag kan göras och vid återförsäljaravtal skall direktavtal finnas mellan återförsäljaren och slutkunden). Det skall av webbsidor som publiceras klart framgå vilken individ eller vilken firma eller organisation som ansvarar för sidornas publicering.
 5. Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering och annat arbete på abonnemanget till annan person eller organisation. Detta begränsar inte kundens ansvar.

11. Avtalstid

 1. Enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger ångerfrist på 14 dagar. Uppdrag att registrera en domän, eller att aktivera ett webbhotell eller serviceavtal, är att betrakta som utförande av tjänst. Fullgörande påbörjas inom den i rubricerad lag angivna ångerfristen (14 dagar), vilket uppdragslämnaren, Kunden, samtycker till i samband med beställning av domän och webbhotellstjänst. Konsekvensen av samtycket blir att ångerrätt inte föreligger, se rubricerad lag § 14 p. 1.

12. Force majeure

 1. WP Care skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som WP Care skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder WP Care inte heller kunnat undvika eller övervinna.

13. Tvist

 1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt, företrädesvis i Uddevalla tingsrätt.

crossmenu